Warunki korzystania

Postanowienia ogólne

Operatorem plików cookies sieciowych jest firma SYNERGIA PHARMACEUTICALS, s.r.o., Brestová 14, , Słowacja, ID: 35878517, zwany dalej „operatorem tych stron internetowych”.

 1. Ważność ogólnych warunków użytkowania i ochrony danych osobowych akceptują wszyscy użytkownicy i odwiedzający witrynę, wybierając ją, korzystając z niej, dokonując zakupu w sklepie internetowym itp. Zasady ochrony danych osobowych i stosowania plików cookies mają zastosowanie do usług świadczonych przez operatora tych stron internetowych za pośrednictwem ich stron internetowych. Operator niniejszego serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany warunków korzystania i ochrony danych osobowych w dowolnym momencie i według własnego uznania.
 2. Zasady ochrony danych osobowych i stosowania plików cookies nie mają zastosowania do usług i elementów stron internetowych udostępnianych przez podmioty trzecie takie jak m.in. wtyczki społecznościowe, reklamy, narzędzia analityczne, linki itp.
 3. Klikając przycisk „Zgadzam się”, „Wyślij”, „Kup”, „Zapłać” itp. Użytkownik wyraża zgodę na warunki korzystania z serwisu. W przypadku zmiany zasad korzystania z serwisu oraz zasad ochrony danych osobowych użytkownik musi ponownie wyrazić zgodę na zmianę poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku.
 4. Operator tej strony internetowej oferuje na swojej stronie internetowej informacje o towarach i usługach firmy klientom, dostawcom i osobom poszukującym pracy.

Gwarancja

 1. Operator tych stron odpowiada za szkody wyrządzone użytkownikowi w wyniku korzystania z serwisu tylko w przypadku umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa.
 2. Operator tej strony internetowej nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub straty poniesione przez użytkownika, ani za szkody bezpośrednie lub pośrednie, natychmiastowe lub następcze, czy to wynikające z umowy, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania) lub z innego powodu, chyba że mieszczą się w jednej z poniższych kategorie:
  1. Utracony zysk i szkody następcze
  2. Nieoczekiwane straty i utracony zysk
  3. Stracone możliwości handlowe
  4. Utrata dobrej woli i utrata danych
 3. Operator tej witryny podjął wszelkie niezbędne kroki, aby zapewnić poprawność i kompletność informacji podanych na stronie w momencie jej udostępnienia.
 4. Operator tych stron internetowych nie składa żadnych obietnic i nie przejmuje żadnych gwarancji w zakresie informacji zawartych na stronie, takich jak dostępność treści osób trzecich, pliki do pobrania, linki zewnętrzne lub inne treści wykorzystywane bezpośrednio lub pośrednio. Operator tej witryny zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w udostępnianych informacjach bez wcześniejszego powiadomienia.
 5. Operator tych stron nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nieprofesjonalnego lub niewłaściwego korzystania z konta użytkownika przez użytkownika lub za niewłaściwe wykorzystanie i utratę danych identyfikacyjnych, za których utrzymanie odpowiada użytkownik.
 6. Operator tej witryny nie ponosi odpowiedzialności za treść linków zewnętrznych prowadzących z tej witryny do innych stron internetowych i plików.

Ochrona własności intelektualnej

Treść stron internetowych, w tym załączniki graficzne, tekst, tagi, filmy, grafika itp. stanowi własność intelektualną operatora tych stron. Korzystając z serwisu użytkownik nie ma żadnych licencji ani innych roszczeń do zawartych w nim treści m.in. prawa przemysłowe, prawa autorskie, znaki towarowe lub inne. Zawartość serwisu nie może być zmieniana, kopiowana, uzupełniana ani wykorzystywana w inny sposób, do jakiego została przeznaczona, bez uprzedniej pisemnej zgody operatora tej witryny.

Dostępność i zawartość witryny

 1. Operator tej witryny ma prawo zmienić lub anulować swoją witrynę internetową lub oferowanie usług i towarów według własnego uznania. Prawo do korzystania lub utrzymywania strony internetowej nie jest egzekwowalne, a operator tej strony nie ponosi odpowiedzialności za dostępność i utrzymanie.
 2. Operator tych stron internetowych prowadzi serwis zgodnie z istniejącymi możliwościami technicznymi, ekonomicznymi, biznesowymi i organizacyjnymi. Nie gwarantuje to jednak, że będą one dostępne w sposób ciągły lub że w ogóle będą dostępne. Nie gwarantuje również, że będą one wolne od błędów lub że błędy zostaną poprawione. Operator tej witryny wyraźnie wyklucza jakąkolwiek gwarancję za szkody jakiegokolwiek rodzaju w związku z udostępnianiem tej witryny lub jej udogodnień, o ile jest to dozwolone przez prawo.
 3. Informacje, ceny i zdjęcia publikowane na tej stronie mają charakter informacyjny i niewiążący.

Reklama

Strony te przeznaczone są dla potencjalnych klientów operatora tych stron. Do potencjalnych klientów stara się dotrzeć poprzez kampanie reklamowe i marketingowe. Ze względu na wolumen akcji reklamowych i marketingowych, operator ostrzega swoich potencjalnych klientów, że podane w nich informacje mają jedynie charakter informacyjny i niewiążący, a wiążących cen za poszczególne usługi i produkty można uzyskać wyłącznie osobiście w siedzibie dostawcy lub telefonicznie telefon. Operator tych stron internetowych ostrzega, że ​​w przypadku reklam drukowanych, cyfrowych i innych, podczas ich wprowadzania pomiędzy operatorem tych stron internetowych a partnerami umownymi przetwarzającymi reklamę może dojść do błędu lub nieprawidłowego przekazania danych. Informacje podane na tych stronach lub w materiałach reklamowych w jakiejkolwiek formie mają charakter wyłącznie poglądowy, a operator tych stron zastrzega sobie prawo do błędów drukarskich lub innych w materiałach reklamowych oraz kampaniach reklamowych i marketingowych. Operator tych stron nie może także zagwarantować dokładnego dopasowania konkretnych produktów i usług do ich wyrazu wizualnego i słownego użytego w ogłoszeniu reklamowym, w jakiejkolwiek formie i formie. Błąd może wystąpić także przy wyświetlaniu kampanii reklamowych na stronach partnerów operatora tych stron oraz przy wyświetlaniu reklam w sieciach społecznościowych. Do nieprawidłowego wyświetlania ofert cenowych i kampanii reklamowych może dojść również w przypadku awarii systemu informatycznego, a także w przypadku awarii czynnika ludzkiego w przypadku transmisji danych i weryfikacji ich poprawności. W takim przypadku operator tych stron nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane, a w przypadku zawarcia umowy lub zamówienia, umowa lub zamówienie jest w takim przypadku nieważne.

Bezpieczeństwo strony internetowej

 1. Te strony internetowe mogą częściowo zawierać certyfikaty SSL. Oprócz skutecznego szyfrowania danych podczas ich przesyłania na serwer WWW, certyfikaty SSL zawierają także identyfikację dostawcy i uwierzytelnianie autentyczności stron internetowych w celu ochrony przed phishingiem.
 2. Użytkownik serwisu oświadcza, że ​​zapoznał się z Postanowieniami Ogólnymi dostawcy certyfikatu Let's Encrypt, w pełni je akceptuje i będzie się do nich stosować. Operator tych stron wyłącza odpowiedzialność wobec użytkownika związaną z wykorzystaniem certyfikatu SSL.
 3. Niektóre części witryny i usług mogą być dostępne dla użytkownika dopiero po rejestracji. Podczas rejestracji użytkownik otrzymuje losowe hasło lub wybiera własne hasło, które umożliwi mu dostęp do konta użytkownika. Operator tej witryny nie ponosi odpowiedzialności za niewystarczająco silne hasło (np. „12345”) lub za utratę i potępienie hasła przez osobę trzecią bez winy operatora tej witryny.
 4. Użytkownik serwisu jest odpowiedzialny za przechowywanie hasła i innych danych osobowych oraz za wszelkie czynności związane z korzystaniem z konta użytkownika. Nieuprawnione użycie konta lub jakiekolwiek naruszenie bezpieczeństwa należy niezwłocznie zgłosić operatorowi tych stron. Niewłaściwe wykorzystanie danych dostępowych lub ich udostępnienie osobie trzeciej przez użytkownika może skutkować usunięciem konta użytkownika lub aby zatrzymać subskrypcję.
 5. Operator tej witryny zastrzega sobie prawo do zatwierdzenia lub odmowy rejestracji lub subskrypcji bez podania przyczyny. Ma także prawo usunąć dowolne konto użytkownika bez podania przyczyny.
 6. Operator tych stron nie ponosi odpowiedzialności za treści zawierające szkodliwe i/lub niepokojące elementy, takie jak wirusy, zmanipulowane i „ukryte” pliki (np. obrazy zintegrowane z plikami audio), konie trojańskie, robaki lub boty i inne, które można znaleźć na stronach internetowych i które mogą wyrządzić szkodę użytkownikowi. Operator tych stron internetowych zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w ramach swoich możliwości, aby zapobiec takim szkodom.
 7. Wszelkiego rodzaju ataki elektroniczne na strony internetowe lub dane poszczególnych użytkowników są zabronione.
PL19 1020 1026 0000 1002 0462 7198

SYNERGIA PHARMACEUTICALS, s.r.o. (IČO: 35878517, ), Brestová 14, 821 02 Bratysława, Słowacja