2021-10-05 12:05:05

Kurkumina, indolo-3-karbinol i resweratrol w chemoprewencji raka sutka

28 Postępy Fitoterapii 1/2013
Borgis
Monika Maliszewska


Kurkumina, indolo-3-karbinol i resweratrol
w chemoprewencji raka sutka


Katedra i Zakład Farmacji Fizycznej, Śląski Uniwersytet Medyczny
Kierownik Zakładu i Katedry: prof. dr hab. n. farm. Anna Sułkowska
CURCUMIN, INDOLE-3-CARBINOL AND
RESVERATROL IN CHEMOPREVENTION OF BREAST
CANCER
SUMMARY
Cancer chemoprevention is the delaying, inhibition or reversal
of carcinogenic progression to invasive cancer by natural, synthetic,
or biologic chemical agents. Chemoprevention is one of
the options for women who are at risk of breast cancer next to
increased surveillance and prophylactic mastectomy. It has been
described a number of different chemopreventive agents, from
which several belongs to applied drugs, as tamoxifen. Some natural
substances have chemopreventive properties too. They could
be useful in combination with conventional chemotherapeutic
agents in chemoprevention of breast cancer and this combination
could be more effective and less toxicity. The review summaries
the basic data on some natural substances with chemopreventive
activity in breast cancer.
KEY WORDS: CURCUMIN – INDOLE-3-CARBINOL –
RESVERATROL – CHEMOPREVENTION – BREAST
CANCER


Wstęp
Rak sutka jest główną przyczyną zachorowań na
nowotwór złośliwy wśród polskich kobiet i jest odpowiedzialny
za ponad 5200 zgonów w 2009 roku.
Według Raportów Centrum Onkologii w tym roku odnotowano
15 752 zachorowania na złośliwy nowotwór
sutka wśród kobiet i 112 przypadków choroby u mężczyzn
(1). Mimo dostępności metod diagnostycznych i
postępu, jaki dokonał się w rozpoznawaniu i leczeniu
raka sutka, z roku na rok liczba nowych zachorowań z
powodu tego nowotworu wzrasta. Na poprawę przeżyć
chorych na raka sutka mają wpływ: skuteczne zapobieganie,
wczesne wykrycie nowotworu oraz wdrażanie
bardziej efektywnych metod leczenia. Jedną z form
zapobiegania chorobie nowotworowej jest chemoprewencja,
definiowana jako zastosowanie środków
farmakologicznych lub czynników naturalnych w celu
zatrzymania lub spowolnienia procesu nowotworzenia
oraz odwrócenia już powstałych zmian.
Chemoprewencja oznacza ingerencję na wczesnych
etapach procesu kancerogenezy i jest realizowana
przez zapobieganie przekształcaniu rozwijającego
się nowotworu w formę złośliwą (2). Środki chemoprewencyjne
mogą wywierać swoje działanie poprzez
ukierunkowanie na różne procesy komórkowe, m.in.
blokowanie aktywacji metabolicznej kancerogenu,
stymulowanie detoksykacji kancerogenu, hamowanie
powstawania adduktów DNA-kancerogen, zwiększenie
skuteczności naprawy DNA, unieczynnianie
wolnych rodników, wymiatanie reaktywnych form
tlenu, hamowanie angiogenezy, hamowanie procesów
zapalnych, indukowanie śmierci komórkowej
(apoptoza) (3). Ze względu na aktywność związków
chemoprewencyjnych na różnych etapach procesu
kancerogenezy możemy podzielić je na dwie grupy:
czynniki blokujące – hamujące etap inicjacji i czynniki
supresyjne – działające podczas etapów promocji i
progresji kancerogenezy (4).
Rak sutka jest idealnym obiektem do zastosowania
skutecznej chemoprewencji (5). Od 1998 roku
w USA w prewencji raka sutka u kobiet z grupy
wysokiego ryzyka stosowany jest tamoksyfen, antagonista
estrogenów w tkance sutka, z grupy selektywnych
modulatorów receptorów estrogenowych
(SERM). Badanie BCPT wykazało, że 5-letnia kuracja
tamoksyfenem zmniejsza ryzyko zachorowania
na raka sutka o blisko 50%. Długoletnie stosowanie
leku wiąże się jednak ze zwiększonym ryzykiem
zachorowania na raka trzonu macicy oraz występowaniem
powikłań zakrzepowo-zatorowych (6).
Z tego powodu uzasadnione wydaje się poszukiwanie
innych czynników chemoprewencyjnych, które
będą w stanie skutecznie hamować bądź opóźniać
proces kancerogenezy, jednocześnie nie wykazując
niebezpiecznych dla zdrowia działań niepożądanych.
W ostatnich latach coraz większe zainteresowanie
budzą substancje pochodzenia naturalnego, wykazujące
aktywność przeciwnowotworową w stosunku do
raka sutka i jednocześnie charakteryzujące się niską
toksycznością. Niniejsze opracowanie ma na celu
przedstawienie aktywności wybranych substancji
pochodzenia naturalnego o potencjale chemoprewencyjnym,
ze szczególnym uwzględnieniem ich
29
Kurkumina, indolo-3-karbinol i resweratrol w chemoprewencji raka sutka
Postępy Fitoterapii 1/2013
za pomocą DMBA, dochodziło do zwiększenia aktywności
enzymu. Badacze wykazali, że podanie kurkuminy
(1 μM) spowodowało zahamowanie aktywności
CYP1A1 o 50% w mikrosomach wyizolowanych z komórek
traktowanych DMBA. Ponadto zaobserwowano
blokowanie metabolicznej aktywności DMBA przez
zmniejszenie ilości tworzonych adduktów DMBADNA
oraz zmniejszenie cytotoksyczności indukowanej
DMBA. Okazało się również, że kurkumina może
konkurować z prototypowym ligandem AhR (ang.
aromatic hydrocarbon receptor, receptor węglowodorów
aromatycznych) 2,3,7,8-tetrachlorodibenzop-
dioksyną (TCDD) o wiązanie do receptora AhR
w izolowanych komórkach MCF-7. Wskazuje to na
oddziaływanie kurkuminy bezpośrednio z receptorem
węglowodorów aromatycznych. Otrzymane przez
Ciolino i wsp. wyniki sugerują, że efekt chemoprewencyjny
kurkuminy może wynikać z jej zdolności
do konkurowania z węglowodorami aromatycznymi
zarówno do AhR, jak i przez CYP1A1 (4, 8). Badania
na myszach i szczurach (9, 10) wykazały wpływ
kurkuminy na zwiększenie aktywności enzymów detoksykacyjnych
fazy II, m.in. S-transferazy glutationu
(GST), oksydoreduktazy NAD(P)H:chinon; które
poprzez przyłączanie kancerogenów do endogennych
ligandów ułatwiają ich wydalanie.
Chemoprewencyjne właściwości kurkuminy wynikają
w dużej mierze z jej zdolności do hamowania
aktywności jądrowego czynnika transkrypcyjnego
NF-κB, a tym samym obniżenia ekspresji regulowanych
przez ten czynnik genów kodujących białka,
m.in. interleukiny, interferonu, cyklooksygenazy 2
(COX-2), lipooksygenazy 5 (LOX-5), indukowalnej
syntazy tlenku azotu (iNOS) (11). NF-κB może
być aktywowany przez różne bodźce zapalne, które
powodują fosforylację IκB, białkowego inhibitora,
którego obecność uniemożliwia czynnikowi transkrypcyjnemu
NF-κB przemieszczenie się do jądra
komórki, wiązanie z DNA i aktywację transkrypcji
genów. Kurkumina hamuje fosforylację IκB, blokując
w ten sposób aktywację NF-κB. Inaktywacja NF-κB
i zmniejszenie zdolności jego wiązania do DNA odpowiada
za przeciwzapalne właściwości kurkuminy.
potencjalnego działania w chemoprewencji raka
sutka.


Kurkumina
Kurkumina (diferuilometan) (ryc. 1) jest organicznym
związkiem chemicznym zbudowanym z dwóch
reszt feruloilowych połączonych atomem węgla. Jest
polifenolem, występującym w kłączach ostryżu długiego
(Curcuma longa) i powszechnie stosowanym jako
przyprawa (curry). Obok takich związków, jak demetoksykurkumina,
bisdemetoksykurkumina, cyklokurkumina,
omawiany związek należy do naturalnie
występujących kurkuminoidów (stanowi około 75%
tych związków). Cechuje się niską biodostępnością po
podaniu doustnym, zanim osiągnie krążenie ogólne,
kurkumina jest metabolizowana w wątrobie, co unieczynnia
znaczną jej część (7).
Kurkumina jest związkiem o wielokierunkowym
działaniu, wykazuje aktywność przeciwzapalną, przeciwwirusową,
przeciwbakteryjną, przeciwgrzybiczną,
przeciwutleniającą i przeciwnowotworową. Ze względu
na zdolność hamowania rozwoju nowotworu na
etapie inicjacji, a także hamowanie proliferacji komórek
złośliwych na etapach promocji i progresji
procesu nowotworzenia, kurkumina zaliczana jest
do obu grup: blokujących i supresyjnych czynników
chemoprewencyjnych. Udowodniono w badaniach
na liniach komórek nowotworowych, zarówno ludzkich,
jak i zwierzęcych, że kurkumina wykazuje efekt
chemoprewencyjny poprzez: hamowanie aktywacji
kancerogenu, stymulację detoksykacji kancerogenu,
supresję prozapalnych kaskad sygnałowych, indukcję
śmierci komórki nowotworowej, zahamowanie cyklu
komórkowego, hamowanie angiogenezy oraz obniżenie
zdolności do przerzutów nowotworu (4).
Ciolino i wsp. (8) przeprowadzili badania na
ludzkich komórkach nabłonkowych sutka linii nowotworowej
MCF-7. Zbadali wpływ kurkuminy na
aktywność CYP1A1, enzymu nadrodziny CYP450,
biorącego udział w metabolicznej aktywacji węglowodorów
aromatycznych. Aktywność CYP1A1 indukowana
była DMBA (7,12-dimetylbenz(a)antracenem).
Po 24‑godzinnym traktowaniu komórek linii MCF-7
Ryc. 1. Struktura chemiczna kurkuminy.
30
Monika Maliszewska
Postępy Fitoterapii 1/2013
/Akt) (4). Kurkumina może być również odpowiedzialna
za uwalnianie proapoptotycznych cząsteczek z
mitochondriów do cytoplazmy, które mogą prowadzić
do indukcji apoptozy. Uwolniona zostaje między innymi
endonukleaza G (endoG), która przemieszcza się
do jąder komórkowych, gdzie wywołuje kondensację
chromatyny i fragmentację DNA. Ponadto kurkumina
wykazuje zdolność do ochrony lipidów, hemoglobiny
i DNA przed oksydacyjną degradacją (7). Jądrowy
czynnik transkrypcyjny (NF-κB), cytokiny i kinazy aktywowane
mitogenami (MAP) odgrywają ważną rolę
w komórkowej proliferacji, transformacji i promocji
guza. Kinazy MAP mogą być aktywowane stresem,
promieniowaniem UV, promieniowaniem jonizującym,
cytokinami, biorą udział w działaniu większości
pozajądrowych onkogenów. Do grupy kinaz MAP
należą:
–– ERK (extracellular signal-regulated kinase, kinaza
regulowana zewnątrzkomórkowo), aktywowana
działaniem zewnątrzkomórkowych
czynników wzrostu, odpowiada za wzrost i różnicowanie
komórek,
–– JNK (c-Jun N-terminal kinase), jej aktywacja
następuje w wyniku działania czynników stresowych
(inaczej nazywana stress-activated protein
kinase), cytokin, a także niektórych czynników
wzrostu; uczestniczy w różnicowaniu i apoptozie
komórek,
–– Kinazy P-38 – aktywowane działaniem cytokin
i stresu, podobnie jak JNK uczestniczą w odpowiedzi
komórki na działanie stresora (16).
Zdolność kurkuminy do regulowania ścieżek
sygnalizacyjnych kinaz MAP może przyczynić się
do zahamowania procesu zapalnego w wielu liniach
komórkowych raka. Kurkumina hamuje aktywację
JNK, wywołaną między innymi przez UV-C, PMA
(para-metoksyamfetaminę), promieniowanie G (7).
Badania przeprowadzone przez Lee i wsp. (17)
wskazują, że kurkumina tłumi indukowaną przez
estry forbolu (TPA) aktywację ERK1/2 (przez hamowanie
fosforylacji) i dzięki temu, a także dzięki
zdolności blokowania transkrypcyjnej aktywności
NF-κB, hamuje ekspresję COX-2 i MMP-9 linii
nowotworowej MCF10A ludzkich komórek nabłonkowych
sutka.


Indolo-3-karbinol
Indolo-3-karbinol (I3C) (ryc. 2) jest związkiem
organicznym występującym w roślinach z rodziny
Brassicacae, takich jak brokuły, kapusta, brukselka,
w postaci glukozynolanu – glukobrassycyny, z której
uwalniany jest pod wpływem enzymu mirozynazy w
reakcji enzymatycznej hydrolizy glukozynolanów.
Uważa się, że nadmierna ekspresja COX-2 jest związana
z występowaniem szerokiej gamy chorób, w
tym także raka sutka. Cyklooksygenaza (COX) jest
kluczowym enzymem odpowiedzialnym za konwersję
kwasu arachidonowego do prostaglandyn i tromboksanu.
Spośród dwóch izoform COX, COX-2 (forma
indukowana) jest aktywowana przez czynniki stanu
zapalnego i występuje w nadmiernej ekspresji w miejscach
zapalnych. Wyniki badań wskazują na kluczową
rolę COX-2 w procesie kancerogenezy, w szczególności
w fazie promocji guza (7). W kilku badaniach
wykazano, że kurkumina blokuje aktywność COX-2,
m.in. w komórkach naskórka myszy (12) i ludzkich
komórkach raka jelita grubego linii HT-29 (13). Kurkumina
skutecznie hamuje in vitro wzrost komórek
linii HT-29, poprzez hamowanie ekspresji COX-2,
jak i mRNA, ale nie COX-1. Ponieważ kurkumina
swoiście hamuje ekspresję COX-2, może mieć
wartość jako bezpieczny środek w chemoprewencji
raka jelita grubego. Metaloproteinaza 9 (żelatynaza
B, MMP-9) należy do rodziny zależnych od cynku
endopeptydaz, wykazujących zdolność degradacji
składników macierzy pozakomórkowej i dzięki temu
często uczestniczących w angiogenezie nowotworowej,
a także ułatwiających przerzuty nowotworu.
Wykazano, że kurkumina tłumi ekspresję żelatynazy
A (MMP-2) i żelatynazy B (MMP-9), obniżając w ten
sposób migrację i zdolność komórek nowotworowych
do przerzutów do miejsc wtórnych (4,7).
Aggarwal i wsp. (14) zaobserwowali, że kurkumina
podawana w dawkach spożywczych myszom z
wszczepionym rakiem sutka, znacząco zmniejszała
częstość występowania przerzutów tego nowotworu
do płuc poprzez upośledzenie aktywacji NF-κB,
metaloproteinazy 9 (MMP-9) i COX-2. Holy (15)
badał wpływ kurkuminy na cykl komórkowy linii nowotworowej
MCF-7 komórek raka sutka i ustalił,
że związek ten w pojedynczej dawce (10-20 μM)
nie indukował apoptozy komórek, ale skutecznie
hamował proliferację komórek przez ponad 6 dni.
Jego obserwacje wskazują, że kurkumina zakłóca
normalną mitozę, indukując zatrzymanie komórek w
fazie G2/M, co wynika z montażu nieprawidłowych
jednobiegunowych wrzecion podziałowych, niezdolnych
do prawidłowej segregacji chromosomów. Indukcja
apoptozy jest jednym z pożądanych efektów
terapii nowotworowej, tym bardziej, że proces ten
nie powoduje uszkodzenia sąsiadujących komórek.
Apoptotyczna śmierć komórki może być indukowana
przez kurkuminę poprzez uwalnianie cytochromu c
z mitochondriów, aktywację kaspazy-3, modulację
szlaków sygnałowych (wpływ na AP-1, NF-κB, kinazy
JNK), defosforylację kinazy białkowej B (PKB/
31
Kurkumina, indolo-3-karbinol i resweratrol w chemoprewencji raka sutka
Postępy Fitoterapii 1/2013
Indolo-3-karbinol może wpływać na aktywność
estrogenów także w inny sposób. I3C i DIM mogą
konkurować z estradiolem o wiązanie się z receptorem
estrogenowym i hamować jego aktywność (22).
Kwaśne produkty kondensacji I3C są ligandami dla
receptora węglowodorów aromatycznych AhR, pobudzają
go, co indukuje ekspresję niektórych enzymów
CYP-450, które regulują metabolizm estrogenów.
I3C zwiększa ekspresję CYP1A1, powodując wzrost
2-hydroksyestronu w komórkach sutka (19). Indukcja
śmierci komórkowej i zaburzenia cyklu komórkowego
są kolejnym potencjalnym chemoprewencyjnym mechanizmem
oddziaływania I3C i produktów jego kondensacji.
I3C może zatrzymywać cykl komórkowy w
fazie G1 (ryc. 3) w komórkach raka sutka. Ta aktywość
I3C wiąże się ze zmniejszeniem poziomu cykliny D1,
cykliny E i kinaz zależnych od cyklin CDK2, CDK4
i CDK6 oraz aktywacją inhibitorów kinaz cyklinozależnych
(genów supresorowych p21 i p27). Działania
te doprowadzają do zmniejszenia fosforylacji białka
Rb, co z kolei powoduje, że białko Rb wiąże się z
czynnikiem transkrypcyjnym E2F i zapobiega jego
transkrypcji. To uniemożliwia komórce przejście z
fazy G1 do fazy S (23).
Badania przeprowadzone przez Garcia i wsp. (24)
na linii komórkowej MCF-7 raka sutka wykazały, że
I3C nie wpływa na ekspresję inhibitorów CDK, p21
i p27; dla DIM nie obserwowano wpływu na CDK2.
Ponadto autorzy zaobserwowali, że I3C hamuje aktywność
kinazy CDK2 w tej linii komórek przez regulowanie
rozkładu wielkości, wewnątrzkomórkowego
rozmieszczenia kompleksu CDK2-białko oraz przez
selektywne zmiany w składzie cykliny E. W proapoptotycznym
działaniu I3C i DIM kluczową rolę odgrywa
inaktywacja Akt i NF-κB w komórkach nowotworowych.
Akt promuje przeżycie komórek przez fosforylację
i inaktywację proapoptotycznych białek, takich
jak białko Bad (z rodziny Bcl-2), kaspaza-9, kinaza
syntazy glikogenowej GSK3. NF-κB działa jako ważny
czynnik przetrwania w komórkach nowotworowych,
indukując transkrypcję genów kodujących białka o antyapoptotycznym
działaniu, takich jak surwiwina, p53 i
BclXL. I3C/DIM pobudzają również ekspresję genów
supresorowych BRCA-1 i BRCA-2 w komórkach raka
sutka. Białka kodowane przez te geny odgrywają ważną
rolę w utrzymaniu stabilności genomu przez udział
w mechanizmie naprawy DNA. Indolo-3-karbinol moduluje
także ekspresję szeregu białek sygnalizacyjnych
(VEGF, MMP-9, E‑kadheryny, receptora chemokin
CXCR4), związanych z inwazją i migracją komórek
raka sutka (23). Przegląd dróg sygnalizacyjnych, które
stanowią cel działania indolo-3-karbinolu i DIM
przedstawia rycina 4.
Jest niestabilny, w środowisku kwaśnym kondensuje
do 3,3’-diindolilometanu (DIM) i indolo(3,2-b)
karbazolu (ICZ); produkty te wykazują aktywność
biologiczną.
Indolo-3-karbinol i jego pochodne są związkami wykazującymi
duży potencjał chemoprewencyjny poprzez
stymulację detoksykacji substancji kancerogennych,
indukcję apoptotycznej śmierci komórki, hamowanie
procesów zapalnych, ograniczanie namnażania komórek
nowotworowych, wpływ na cykl komórkowy,
wspomaganie naprawy DNA. I3C indukuje zarówno
enzymy I, jak i II fazy detoksykacji. Enzymy I fazy biorą
udział w aktywacji kancerogenu, a enzymy II fazy w
ich neutralizacji. Z punktu widzenia chemoprewencji
raka sutka niezwykle istotna wydaje się antyestrogenowa
aktywność I3C. Ochronny efekt indolo-3-karbinolu
i produktów jego kondensacji może wynikać z wpływu
na przemiany metaboliczne 17β-estradiolu. Metabolity
estradiolu to głównie 2-hydroksyestron (2-OHE1)
i 16-α-hydroksyestron (16αOHE1) (18). Pierwszy z
nich wykazuje działanie przeciwestrogenne, natomiast
drugi ma właściwości kancerogenne i genotoksyczne.
Wzmożona synteza 16αOHE1 kosztem 2-OHE1 może
zwiększać ryzyko powstawania raka sutka. I3C powoduje
zwiększenie produkcji 2-OHE1 i zmniejszenie
syntezy 16αOHE1 (19).
Wyniki uzyskane między innymi przez Michnovicza
i Bradlowa (20) wskazują, że I3C silnie wpływa na
metabolizm estradiolu u ludzi. Indolo-3-karbinol był
podawany w dawce 500 mg dziennie przez tydzień
i zwiększył 2-hydroksylację estradiolu z 29,3% do
45,6%. Bradlow i wsp. (21) stwierdzili po krótkoterminowych
badaniach (3 tygodnie), 5-krotny wzrost
2-hydroksylacji u myszy; w długotrwałym doświadczeniu
(8 miesięcy) zaobserwowali istotnie niższe występowanie
nowotworu sutka w porównaniu do grupy,
która nie otrzymywała I3C. Autorzy wywnioskowali,
że I3C indukuje zależny od cytochromu P-450 metabolizm
estrogenu u myszy, a jego ochronny efekt w
chemoprewencji raka sutka może wynikać częściowo
ze wzrostu 2-hydroksylacji, a częściowo z inaktywacji
endogennych estrogenów.
Ryc. 2. Struktura chemiczna indolo-3-karbinolu.
32
Monika Maliszewska
Postępy Fitoterapii 1/2013
Ryc. 3. Wpływ indolo-3-karbinolu/DIM na fazę G1 cyklu komórkowego (wg 23, po modyfikacji).
Ryc. 4. Przegląd dróg sygnalizacyjnych stanowiących cel działania I3C i DIM (wg 23, po modyfikacji).
Objaśnienia skrótów: p – ufosforylowane, Akt – kinaza białkowa B, JNK – kinaza białka c-Jun, p-38 – kinaza białkowa aktywowana
przez mitogeny, p-21 – inhibitor kinaz zależnych od cyklin, CDK6 – kinaza zależna od cyklin, AhR – receptor węglowodorów
aromatycznych, ERα i ERβ – receptory estrogenowe α i β, GADD – grupa białek naprawczych, BRCA1 i BRCA2 – geny supresorowe,
CXCR4 – receptor chemokin, MMP9 – metaloproteinaza 9 (żelatynaza B), GSK3β – kinaza syntazy glikogenowej,
NF-κB – jądrowy czynnik transkrypcyjny, Bad, Bax – białka proapoptotyczne, Bcl-2, Bcl-xL, surwiwina – białka antyapoptotyczne,
GST – glutationo-S-transferaza.
33
Kurkumina, indolo-3-karbinol i resweratrol w chemoprewencji raka sutka
Postępy Fitoterapii 1/2013
COX-2). Ponieważ budową strukturalną przypomina
syntetyczny estrogen (dietylostilbestrol), może wiązać
się z receptorem estrogenowym i działać jak fitoestrogen.
Resweratrol wiąże się w porównywalnym stopniu
z receptorem estrogenowym α (ERα) i β (ERβ),
ale z dużo mniejszym powinowactwem (około 7000
razy mniejszym) niż estradiol. Tak wynika z badań
przeprowadzonych przez Bowersa i wsp. (28), jednak
wyniki te są sprzeczne z doniesieniami o wiązaniu się
fitoestrogenów z większym powinowactwem do receptora
β niż α (29). Bowers i wsp. (28) fakt mniejszego
od innych fitoestrogenów powinowactwa resweratrolu
do receptora estrogenowego β, tłumaczą jego podobieństwem
strukturalnym do dietylostilbestrolu, który
wykazuje większe powinowactwo do receptora α niż
do receptora β. Badania przeprowadzone przez Bowersa
i wsp. (28) wykazały, że resweratrol wykazuje
mieszaną agonistyczno/antagonistyczną aktywność w
stosunku do receptora estrogenowego α i β. Stwierdzono
również, że tkanki, w których ekspresja ERβ
jest większa niż ERα mogą być bardziej wrażliwe
na działanie resweratrolu, jako agonisty receptora
estrogenowego.
Gehm i wsp. (30) stwierdzili, że resweratrol w
stężeniach porównywalnych do stężeń niezbędnych
do realizacji innych skutków biologicznych (~3-10
µM) hamuje wiązanie estradiolu do receptora estrogenowego
w ludzkich komórkach raka sutka.
W niektórych typach komórek (np. komórek linii
MCF-7), resweratrol funkcjonował jako „superagonista”
(wyższa aktywność niż etradiolu), podczas
gdy w innych jego działanie agonistyczne było równe
lub mniejsze od estradiolu. Na podstawie przeprowadzonych
badań autorzy sugerują, że resweratrol
jest fitoestrogenem i działa jako agonista receptora
estrogenowego w różnym stopniu w zależności od
systemu testowego. Kolejne badania wskazują na
działanie resweratrolu poprzez regulowanie ekspresji
genu supresorowego BRCA1 w komórkach raka
sutka (31) oraz zmniejszenie liczby indukowanych
DMBA uszkodzeń preneoplastycznych w hodowlach
mysich komórek sutka (32).
Chemoprewencyjne właściwości resweratrolu mogą
wiązać się również z przeciwzapalnym działaniem tego
związku. Resweratrol ogranicza działanie cyklooksygenaz
(COX1 i COX2) i indukowalnej syntazy tlenku
azotu (iNOS, enzym odpowiedzialny za powstawanie
reaktywnych form azotu i tlenu) poprzez hamowanie
aktywności NF-κB i AP-1. Hamuje uwalnianie interleukiny-
8, GMCSF (granulocyte−macrophage colony
stimulating factor), limfotoksyny i histaminy, które są
mediatorami prozapalnymi. Nie bez znaczenia jest
również udział tego polifenolu w przeciwdziałaniu
Mimo dużych możliwości chemoprewencyjnych
indolo-3-karbinolu istnieją dowody na jego negatywny
wpływ na proces kancerogenezy. W badaniach na
zwierzętach wykazano, że I3C podawany przed lub
jednocześnie z czynnikiem kancerogennym, powoduje
hamowanie powstawania nowotworu, jednak jego
podanie w fazie inicjacji kancerogenezy zwiększa
ryzyko rozwoju nowotworu (25). Ponadto, korzystna
z punktu widzenia metabolizmu estrogenów indukcja
enzymów I fazy, może być niekorzystna z powodu
aktywacji kancerogenów i promocji nowotworu po
podaniu I3C.


Resweratrol
Resweratrol (trans-3,5,4’-trihydroksystilben) jest
kolejną substancją pochodzenia naturalnego, która
jest zaliczana zarówno do chemoprewencyjnych
związków blokujących, jak i supresyjnych, ponieważ
może działać hamująco na etapie inicjacji, progresji
i promocji nowotworów. Związek ten jest polifenolem,
występującym w winogronach, owocach morwy,
orzeszkach ziemnych. Polifenol ten jest fitoaleksyną,
wytwarzaną przez roślinę w wyniku stresu środowiskowego
lub w odpowiedzi na atak patogenów.
W skórkach świeżych winogron jego zawartość wynosi
50-100 µg/g, w winie są to ilości rzędu 1,5-3,0 mg/l
(26). Resweratrol występuje w roślinach w postaci
izomeru cis lub trans, przy czym większą aktywność
biologiczną wykazuje trans-resweratrol (ryc. 5).
Charakteryzuje się małą biodostępnością, w czasie
około 15 min jest metabolizowany do siarczanów i
glukuronidów, w osoczu wykrywane są śladowe jego
ilości (<5 ng/ml) (27).
Resweratrol jest związkiem o wszechstronnym działaniu,
jest przeciwutleniaczem, wykazuje działanie
przeciwgrzybicze, przeciwbakteryjne, przeciwwirusowe,
cytotoksyczne, kardioprotekcyjne, przeciwmiażdżycowe
i antyagregacyjnie, aktywuje enzymy II
fazy detoksykacji, działa przeciwzapalnie – hamuje
aktywność cyklooksygenazy (nieselektywnie COX-1 i
Ryc. 5. Struktura chemiczna trans-resweratrolu.
34
Monika Maliszewska
Postępy Fitoterapii 1/2013
pański MA, Grzanka A. Chemoprewencyjne i przeciwnowotworowe
właściwości kurkuminy. Nowotwory 2009; 59:377-84. 5. Korzeniowski
S. Onkologia – postępy 2000. Med Prakt 2001; 1:147-58.
6. King MC, Wieand S, Hale K i wsp. Tamoxifen and breast cancer
incidence among women with inherited mutations in BRCA1
and BRCA2: National Surgical Adjuvant Breast and Bowel Project
(NSABP-P1) Breast Cancer Prevention Trial. JAMA 2001;
286:2251-6. 7. Shehzad A, Wahid F, Lee YS. Curcumin in cancer
chemoprevention: molecular targets, pharmacokinetics, bioavailability,
and clinical trials. Arch Pharm Chem Life Sci 2010; 9:489-
99. 8. Ciolino HP, Daschner PJ, Wang TT i wsp. Effect of curcumin
on the aryl hydrocarbon receptor and cytochrome P450 1A1 in
MCF-7 human breast carcinoma cells. Biochem Pharmacol 1998;
56:197-206. 9. Singh SV, Hu X, Srivastava SK i wsp. Mechanism
of inhibition of benzo(a)pyrene-induced forestomach cancer
in mice by dietary curcumin. Carcinogenesis 1998; 19:1357-60.
10. Iqbal M, Sharma SD, Okazaki Y i wsp. Dietary supplementation
of curcumin enhances antioxidant and phase II metabolizing
enzymes in ddY male mice: possible role in protection against
chemical carcinogenesis and toxicity. Pharmacol Toxicol 2003;
92:33-8. 11. Wolanin K, Piwocka K. Kurkumina – od medycyny
naturalnej do kliniki. Kosmos. Probl Nauk Biol 2008; 57(1-2):53-
65. 12. Huang MT, Lysz T, Ferraro T i wsp. Inhibitory effects of
curcumin on in vitro lipoxygenase and cyclooxygenase activities
in mouse epidermis. Cancer Res 1991; 51:813-9. 13. Goel A, Boland
CR, Chauhan DP. Specific inhibition of cyclooxygenase-2
(COX-2) expression by dietary curcumin in HT-29 human colon
cancer cells. Cancer Lett 2001; 172:111-8. 14. Aggarwal BB,
Shishodia S, Takada Y i wsp. Curcumin suppresses the paclitaxelinduced
nuclear factor-kappaB pathway in breast cancer cells
and inhibits lung metastasis of human breast cancer in nude
mice. Clin Cancer Res 2005; 11:7490-8. 15. Holy JM. Curcumin
disrupts mitotic spindle structure and induces micronucleationin
MCF-7 breast cancer cells. Mutat Res 2002; 518:71-84. 16. Krzyżowska
M, Świątek W, Fijałkowska B i wsp. Rola kinaz MAP w
odpowiedzi immunologicznej. Post Biol Kom 2009; 36(2):295-
308. 17. Lee KW, Kim JH, Lee HJ i wsp. Curcumin inhibits phorbol
ester-induced up-regulation of cyclooxygenase-2 and matrix
metalloproteinase-9 by blocking ERK1/2 phosphorylation and
NF-kappaB transcriptional activity in MCF10A human breast
epithelial cells. Antioxid Redox Signal 2005; 7(11-12):1612-20.
18. Śmiechowska A, Bartoszek A, Namieśnik J. Przeciwrakotwórcze
właściwości glukozynolanów zawartych w kapuście (Brassica
oleracea var. capitata) oraz produktów ich rozpadu. Post Hig Med
Dośw 2008; 62:125-40. 19. Jin L, Qi M, Chen DZ i wsp. Indole-
3-carbinol prevents cervical cancer in human papilloma virus
type 16 (HPV16) transgenic mice. Cancer Res 1999; 59:3991-7.
20. Michnovicz JJ, Bradlow HL. Induction of estradiol metabolism
by dietary indole-3-carbinol in humans. J Natl Cancer Inst 1990;
11:947-9. 21. Bradlow HL, Michnovicz V, Telang NT i wsp. Effects
of dietary indole-3-carbinol on estradiol metabolism and spontaneous
mammary tumors in mice. Carcinogen 1991; 12:1571-4.
22. Mulvey L, Chandrasekaran A, Kai L i wsp. Interplay of genes
regulated by estrogen and diindolylmethane in breast cancer cell
lines. Mol Med 2007; 13:69-78. 23. Weng JR, Tsai CH, Kulp SK
i wsp. Indole-3-carbinol as a chemopreventive and anti-cancer
agent. Cancer Lett 2008; 262:153-63. 24. Garcia HH, Brar GA,
Nquyen DH i wsp. Indole-3-carbinol (I3C) inhibits cyclin-dependent
kinase-2 function in human breast cancer cells by regulating
the size distribution, associated cyclin E forms, and subcellular
localization of the CDK2 protein complex. J Biol Chem 2005;
280:8756-64. 25. Bailey GS, Dashwood RH, Fong AT i wsp. Modulation
of mycotoxin and nitrosamine carcinogenesis by indole–3-
–carbinol: quantitative analysis of inhibition versus promotion.
IARC Sci Publ 1991; 105:275-80. 26. Ball S. Naturalne substancje
skutkom stresu oksydacyjnego, hamowanie aktywacji
kancerogenów (resweratrol jest silnym inhibitorem
izoenzymów CYP450: CYP1A1, CYP1A2 i CYP1B1)
oraz stymulacja detoksykacji kancerogenów (resweratrol
indukuje enzymy II fazy detoksykacji: oksydoreduktazę
NAD(P)H:chinon, UDP-glukuronylotransferazę).
Podobnie jak kurkumina, resweratrol może
działać poprzez regulację aktywności katalitycznej
enzymów lub za pośrednictwem receptora AhR.
Chemoprewencyjna aktywność resweratrolu przejawia
się również jego proapoptotycznym i przeciwangiogennym
działaniem, które jest realizowane poprzez
wpływ na wiele komórkowych szlaków sygnałowych
oraz ekspresję genów i kodowanych przez nie białek,
tj. Bcl-2, Bak, Bax, p53, cykliny, kinazy zależne od cyklin,
inhibitory kinaz cyklinozależnych (27, 33). Badania
przeprowadzone przez Laux i wsp. (34) wykazały,
że związek ten indukuje apoptozę komórek raka sutka
za pomocą ścieżek sygnałowych zależnych od białka
p53. Ponadto resweratrol wykazuje zdolność zmniejszania
liczby adduktów DNA-kancerogen, ogranicza
przerzuty i naciekanie nowotworów (27, 33).
Podsumowanie
Wszystkie przedstawione w pracy związki wywierają
szeroki zakres działań farmakologicznych. Niniejsza
praca nie wyczerpuje wszystkich działań kurkuminy,
indolo-3-karbinolu i resweratrolu, istotnych z punktu
widzenia chemoprewencji nowotworów. Substancje te
wykazują aktywność przeciwnowotworową w stosunku
do raka sutka i jednocześnie charakteryzują się
mniejszą toksycznością w porównaniu ze standardowymi
lekami. Stosowanie ich razem ze standardowym
leczeniem mogłoby zmniejszać efekty uboczne terapii;
dzięki zastosowaniu mniejszych dawek klasycznych
chemioterapeutyków, mogłoby również obniżać prawdopodobieństwo
indukcji lekooporności. Wykazano
bowiem, że kurkumina uwrażliwia komórki nowotworu
na cytostatyki i potęguje ich działanie (11),
a resweratrol oprócz zwiększania wrażliwości komórek
nowotworowych na działanie leków przeciwnowotworowych,
uwrażliwia komórki raka na promieniowanie
X (35). Jednak możliwość praktycznego wykorzystania
kurkuminy, indolo-3-karbinolu i resweratrolu w chemoprewencji
raka sutka i innych nowotworów wymaga
dokładnej oceny ich biodostępności i mechanizmu
działania.


Piśmiennictwo
1. http://85.128.14.124/krn/ 2. Sporn MB, Dunlop NM, Newton
DL i wsp. Prevention of chemical carcinogenesis by vitamin
A and its synthetic analogs (retinoids). Fed Proc 1976; 35:1332-8.
3. Syed DN, Suh Y, Afaq F i wsp. Dietary agents for chemoprevention
of prostate cancer. Canc Lett 2008; 265:167-76. 4. Szcze35
Kurkumina, indolo-3-karbinol i resweratrol w chemoprewencji raka sutka
Postępy Fitoterapii 1/2013
of genes interacting with the BRCA1 oncosuppressor in human
breast cell lines. Clin Chim Acta 2004; 344:115-21. 32. Jang M,
Cai L, Udeani GO i wsp. Cancer chemopreventive activity of resveratrol,
a natural product derived from grapes Clin Chim Acta
1997; 275:218-20. 33. Frączek M, Szumiło J, Podlodowska J i wsp.
Resweratrol – fitofenol o wielokierunkowym działaniu. Pol Merk
Lek 2012; 188:143-6. 34. Laux MT, Aregullin M, Berry JP i wsp.
Identification of a p53−dependent pathway in the induction of
apoptosis of human breast cancer cells by the natural product,
resveratrol. J Altern Complement Med 2004; 10:235-9. 35. Baatout
S, Derradji H, Jacquet P. Enhanced radiation−induced apoptosis
of cancer cell lines after treatment with resveratrol. Int J Mol
Med 2004; 13:895-902.
przeciwnowotworowe. Medyk, Warszawa 2000. 27. Mikstacka R,
Ignatowicz E. Działanie chemoprewencyjne i terapeutyczne
trans-resweratrolu i jego analogów w chorobach nowotworowych.
Pol Merk Lek 2010; 168:496-500. 28. Bowers JL, Tyulmenkov VV,
Jernigan SC i wsp. Resveratrol acts as a mixed agonist/antagonist
for estrogen receptors alpha and beta. Endocrinol 2000; 141:3657-
67. 29. Kuiper GG, Lemmen JG, Carlsson B i wsp. Interaction of
estrogenic chemicals and phytoestrogens with estrogen receptor β.
Endocrinol 1998; 139:4252-63 30. Gehm BD, McAndrews JM,
Chien PY i wsp. Resveratrol, a polyphenolic compound found in
grapes and wine, is an agonist for the estrogen receptor. Proc Natl
Acad Sci USA 1997; 94:14138-43. 31. Le Corre L, Fustier P, Chalabi
N i wsp. Effects of resveratrol on the expression of a panel
otrzymano/received: 08.10.2012
zaakceptowano/accepted: 29.11.2012
Adres/address:
*mgr farm. Monika Maliszewska
Katedra i Zakład Farmacji Fizycznej
Śląski Uniwersytet Medyczny
ul. Jagiellońska 4, 41-200 Sosnowiec
tel.: +48 (32) 364-15-00
e-mail: mon.maliszewska@wp.pl